Regulamin konkursu

Guard-Desk w serwisie Facebook

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na fan stronie „Guard-Desk” 

w serwisie społecznościowym Facebook. 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma „Guard-Desk”. (zwana dalej Organizatorem),
 2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest w okresie od godz. 16.00 dnia 05.06.2024r. do godz. 17.00 dnia 19.06.2024r.
 4. O godz. 17.00 dnia 22.06.2024r. na fan stronie „Guard-Desk” zostaną ogłoszone wyniki.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). 
  W skład komisji będą wchodziły 3 osoby, będące przedstawicielami Organizatora.
 6. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą: pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §6, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 7. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

Zasady konkursu

 1. Laureatem konkursu może zostać osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Jeśli laureatem Konkursu zostanie osoba poniżej osiemnastego roku życia, niezbędne do odbioru nagrody jest wysłanie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, na udział w Konkursie, na adres: 
  ul. Bieszczadzka 66A, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs Guard-Desk – zgoda”.
  Zgoda powinna być wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.
 1. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku wykonać następujące czynności: 
  a) Zostać fanem strony „Guard-Desk” w serwisie Facebook.com poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” na stronie „Guard-Desk” w serwisie Facebook.com. Osoby, które są już fanami strony „Guard-Desk” są zwolnione z tego punktu,
  b) W wyznaczonym przez Organizatora terminie umieścić komentarz pod wpisem konkursowym opublikowanym przez organizatora na stronie https://www.facebook.com/Guard.Desk/ odpowiadający na pytanie:
  „Wyobraź sobie, że masz dowolne wybrane przez Ciebie biurko od Guard-Desk. Jakie trzy korzyści zyskałbyś, mając je”.
  c) Załączyć do odpowiedzi zdjęcie swojego aktualnego stanowiska do pracy, nauki lub rozrywki.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź. Zgłoszenie odbywa się poprzez polubienie fan strony „Guard-Desk” oraz zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/Guard.Desk/
 3. Na zakończenie konkursu Komisja wybierze zwycięzcę, a autor zostanie nagrodzony biurkiem opisanym poniżej w sekcji „Nagroda Główna za zdobycie I-miejsca w Konkursie Guard-Desk”.
 4. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja brać będzie pod uwagę oryginalność i pomysłowość przesłanej pracy.
 5. Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 22.06.2024r. na fan stronie „Guard-Desk” o godzinie 17:00.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia – bez podania uzasadnienia – z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji. 
 7. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie. 


Dane osobowe 

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie. 
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również 
 5. Dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora, która rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji, podejmowane w formie elektronicznej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik, składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą drogi elektronicznej w terminie 14 dni od terminu rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa – fan strona „Guard-Desk” na Facebooku, będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.
 8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 9. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na fan stronie „Guard-Desk” na Facebooku. 
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora.

Nagroda Główna za zdobycie I-miejsca w Konkursie Guard-Desk

Biurko Gamingowe

Parametry biurka:

 • Wymiary biurka: 135 szerokość x 79 głębokość x 75 Wysokość
 • Oklejenie blatu odpornym na uszkodzenia tworzywem ABS 2mm
 • Profil stalowy ramy biurka: 40mm x 20mm / grubość 2mm
 • Lakierowanie ramy: proszkowe utwardzane w piecu
 • Szerokość nogi biurka: 80mm / grubość 2mm
 • Blat w kolorystyce: Czarny Lakierowany
 • Grubość blatu z Płyty Meblowej: 36mm
 • Rama biurka wykonana w POLSCE
 • Kolor ramy: Czarny Matowy

Odbiór nagrody

 1. Nagroda zostanie dostarczona do Laureata kurierem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 2 poniżej. 
 2. Warunkiem otrzymania przez Laureatów nagrody jest przekazanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fan stronie „Guard-Desk” w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: Imienia, Nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. Laureat przekazuje Organizatorowi dane potrzebne do wysyłki nagródy poprzez system prywatnych wiadomości na Facebooku. W przypadku nie podania przez Laureata powyższych informacji nagroda przepada.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

POWODZENIA!

Promocja -20%

NA BIURKA Z
elektryczną
regulacją Wysokości

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.